Tomatis

Vďaka terapii Tomatis® môžu ľudia všetkých vekových kategórií zaznamenať výrazné zlepšenie kognitívnych schopností a funkcie mozgu. Táto holistická metóda ponúka jedinečný prístup v rehabilitácii, pretože zvukové vlny a hudobná terapia pomáhajú aktivovať špecifické oblasti mozgu, čím uľahčujú lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými oblasťami. Prirodzená frekvencia zvuku pomáha stimulovať sluchové dráhy a posilňuje nervové spojenia, ktoré sú nevyhnutné pre rôzne kognitívne funkcie, ako je pamäť, koncentrácia, rozvoj jazyka a schopnosť učiť sa. Výsledky používania tejto metódy sú ohromujúce; podľa správ sa zlepšili komunikačné schopnosti, zlepšila sa schopnosť riešiť problémy, rýchlosť čítania a porozumenie textov, ako aj emocionálna rovnováha. Okrem kognitívnych prínosov sa ukázalo, že je účinná aj pri liečbe fyzických stavov, ako je porucha rovnováhy.

Metóda založená
na neurosenzorickej integrácii a plasticite mozgu.

Naše telo je schopné komplexného procesu známeho ako neurosenzorická integrácia. Prostredníctvom nej naše zmysly prijímajú informácie z tela aj okolia – zrak, hmat, čuch, chuť a sluch – a podľa toho ich interpretujú, aby vytvorili vhodnú reakciu. Prenos uľahčujú zmyslové orgány, ako napríklad vestibulárny systém alebo proprioceptívny systém, aby sa prostredníctvom správ prijatých v rámci týchto signálov vytvorili správne vnemy, ktoré pomáhajú usmerňovať reakcie.

Náš nervový systém je majstrovsky navrhnutý tak, aby nepretržite spracovával prichádzajúce podnety a informácie, čo nám umožňuje rásť. Najnovšie poznatky z neurovedy odhalili, že až 80% vonkajších podnetov sa do nášho mozgu dostáva prostredníctvom sluchu. 

Náš mozog má pozoruhodnú schopnosť neustále rásť a meniť sa bez ohľadu na náš vek. Nedávne štúdie ukazujú, že aj v dospelosti sa môžu vytvárať nové neuróny a existujúce spojenia medzi nervovými bunkami!

Ucho – hlavná brána pre spracovanie informácii

Naše ucho je pozoruhodný zmyslovo-motorický orgán, ktorý tvorí dve dôležité zložky nášho fyzického a kognitívneho fungovania. Srdcom tohto systému je kochleárna jednotka, ktorá je zodpovedná za počúvanie reči a hudby a zároveň je zdrojom energie pre mozgovú kôru. Druhá polovica zahŕňa jeho vestibulárny náprotivok, ktorý pracuje spolu s ním s cieľom riadiť držanie tela, rovnováhu, koordináciu – a zároveň riadi rôzne telesné vzorce, ako napríklad priestorovú navigáciu.

Náš sluchový systém má zásadný význam
pre našu interakciu so svetom – od vnímania jemných zvukov
až po uľahčenie komunikácie

Vagus (blúdivý) nerv

 • Chuť
 • Spánok
 • Dýchanie
 • Trávenie

Vestibulárny systém

 • Rovnováha
 • Pohyb a koordinácia pohybu
 • Priestorové vnímanie
 • Jemná, hrubá motorika
 • Chuť, čuch

Kochlea

 • Pamäť
 • Intuícia
 • Kreativita
 • Reč
 • Jazykové znalosti
 • Artikulácia
 • Pozornosť

Zrak

 • Vizuálna pozornosť
 • Vizuálne spracovanie
 • Čítanie
 • Sledovanie