Neuromobilizácia

Neuromobilizácia je jedinečné manuálne ošetrenie a nenahraditeľná súčasť metódy TheraSuit. Neuromobilizácia má za cieľ vrátiť kĺby do správnej, neutrálnej polohy . Pri tejto liečbe fyzioterapeut pasívne hýbe končatinami pacienta.

  • Každý kĺb sa skladá z najmenej dvoch kostí a tieto kosti držia nielen kĺbové väzy, ale aj šľachy svalov, ktoré sa k týmto kostiam pripájajú. Väzy a šľachy majú v pokoji a pri pohybe určité napätie a takzvanú kĺbovú hru. Kĺbová hra je vzdialenosť medzi kosťami, ktoré tvoria kĺb a táto vzdialenosť zabezpečuje možnosť pohybu v kĺbe. Ak však dôjde k nerovnováhe síl a niektoré svaly pracujú viac a iné menej, výsledkom môže byť vychýlenie tohto kĺbu z neutrálnej polohy čo má za následok zablokovanie kĺbov a obmedzenie spoločnej hry. Blokády môžu vzniknúť rôznymi spôsobmi , napríklad: Napr.: Poranenie, trvalá jednostranná záťaž, zlé držanie tela, …
  • Fyzioterapeut prostredníctvom klinického vyšetrenia zistí, kde a akým smerom je kĺb vychýlený a jemným tlakom v určitom smere môže kĺb priviesť späť do správnej polohy. Každej správnej manipulácii s kĺbom by malo predchádzať vyšetrenie a následne najskôr uvoľniť mäkké tkanivo prekrývajúce zablokovaný segment. Svalová relaxácia totiž nielen sama dokáže uvoľniť blokádu, ale ak sa neuvoľní mäkké tkanivo, blokáda sa vráti. Za žiadnych okolností nesmie byť použitá veľká sila na mobilizáciu alebo manipuláciu.